Y CINIO BLYNYDDOL YNG NGWESTY LLYN LLANWYDDYN


Wrth fwynhau ein Cinio Blynyddol yng Ngwesty Llyn Llanwyddyn cawsom ein swyno gan brydferthwch y machlud haul dros y llyn ac roedd fel petai’n gosod coron hyfryd ar weithgareddau’r flwyddyn. Mae’r cinio’n gyfle i ymlacio a mwynhau cymdeithasu, i gael sgwrs da, a thynnu coes, heb boeni dim am ymarfer, na llwyfannu, na dim o’r fath.

Trevor, ein Cadeirydd, arweiniodd y noswaith, ac roedd yn bleser cael cwmni ein Dirprwy Lywyddion unwaith eto. Yn anffodus roedd gofid am absenoldeb un oddi wrth y bwrdd uchaf. Roeddem i gyd yn teimlo colli doethineb digynnwfr a sylwadau ffraeth Ellis ein Llywydd, ond yn falch o glywed ei fod yn gwella’n raddol, wedi cyfnod o waeledd.

Diolchodd Trevor, a Rhonwen ein Cyfarwyddwr Cerdd, i holl aelodau’r Côr am eu hymroddiad gydol y flwyddyn. Annogwyd ni i barhau â’r paratoadau ar gyfer Neuadd Albert yn yr Hydref ac i ymateb i her yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod flwyddyn nesaf.

Yn arbennig o bwysig eleni oedd cydnabod yn ddiolchgar ymroddiad diflino Lynda, ein Cyfeilyddes ers deugain mlynedd. Gyda phawb yn sefyll i’w chymeradwyo’n wresog, cyflwynwyd hambwrdd arian iddi i ddathlu ei chyfraniad amhrisiadwy i hanes y Côr. Dangoswyd hefyd ein gwerthfawrogiad i aelod ffyddlon arall, sef Howard sydd wedi dal swydd Ysgrifennydd Cyngherddau am gyfnod o dros ddeng mlynedd ar hugain. Peth hyfryd eleni oedd bod pob un o swyddogion y Côr wedi derbyn rhyw arwydd o werthfawrogiad.

Peth anghyffredin oedd cael piano da yn yr un ystafell â’r Cinio Blynyddol ac o ganlyniad daeth y noson i ben gyda Lynda yn cyfeilio a’r Côr yn morio canu. Yn wir, roedd mor agos at fod yn ymarfer canu ac yr oedd modd, heb fod yn ymarfer bwriadol. Ond er yr holl hwyl, roedd un nodyn arall o dristwch eleni gan ein bod yn methu gwên a digrifwch Hywel, â fu farw’n ddiweddar. Rydym yn ddiolchgar iawn i bawb â gyfrannodd at lwyddiant y noson gan gofio’n arbennig y rheolwr a gweinyddion Gwesty Llyn Llanwyddyn.