Taith i Jersey Hydfer 2010.

Yr oedd llawer o hyder eleni wrth i  ni fynd ar ein taith blynyddol. Alwyn oedd wedi trefnu ein cyngerdd yn Jersey hefo cyfaill ysgol o Llanrhaeadr a oedd nawr yn byw yn Jersey sef Mrs. Pam Evans -nid oedd hyn yn arbennig ynddo ei hyn ond mi oedd yn golygu ein bod fel criw yn hedfan am y tro cyntaf ac  hefyd am bod cymaint o gyhoeddustrwydd am ein cyngerdd yng Nghanolfan Celfyddydau Sant Iago yn St. Hellier.

Mi ddaeth y rhesymau am yr holl gyhoeddusrwydd yn glir wrth i ni gyfarfod hefo Pam Evans -mi oedd Pam wedi gosod mewn bodolaeth, ac hefyd dal i godi arian at achos arbennig -sef cymorthwyo gyrfa i helpu pobl anabl i ddysgu dreifio modur ac fellu ennill peth o`i rhyddid yn ol. Pleser arbennig oedd gwrando ar Pam ,sydd ei hyn yn yrrwr anabl wrth iddi son am waith ei hachos-erbyn nawr mae llawer o fobl anabl o bob oedran yn cael y cymorth ar rhyddid ar yr Ynys.

Anrhydedd oedd i ni gymorthwyo Pam i godi arian at yr achos ardderchog yma drwy ganu ac wrth i ni wneud hyn ,wynebu (gan ei fod yn eistedd ar y rhes gyntaf) cyn bencampwr y byd yn Formula 1 -sef neb llai na Nigel Mansell O.B.E.-siaradodd Nigel hefo parch mawr at waith Pam wrth iddi ,drwy ei hachos gymorthwyo cymaint ar yr ynys.

Mi oedd y cyngerdd yn llwyddiant mawr. Mrs. Olwen Jones a Mr. Tegwyn Jones (Arweinydd y Cor) oedd ein cantorion gwadd (ni allai Tudor Vaughan fod hefo ni), Mr. Trefor Foster oedd yn arwain y noson-yn llawn hwyl a storiau. Rhaid hefyd son am Mr. Garry Evans wrth iddo ganu "Silver Trumpet" fel un or angylion.-mawr oedd y clod am ei gwaith. Da hefyd oedd clywed y moliant am waith ein cyfeilyddes dawnus a thawel sef Mrs Linda Thomas.  Mi oedd y ganolan yn llawn a phleser oedd clywed cantorion Trefaldwyn yn clodfori safon y derbyniad gwych ar" acustics" hyfryd.

Trefnodd Trevor ddau drip-y cyntaf i`r Eglwys Wydr ac i`r Ysbytu Almaeneg ar ail o amgylch yr ynys. Ni allai tywydd gwlyb a gwyntog sbwlio blas ar y teithiau-yr oeddynt yn hapus, diddorol ac yn gofiadwy. Agorwyd ein meddyliau i ffordd arall o fyw ac hefyd ir blynyddoedd anodd ir Ynys a`i phobl trwy gydol yr Ail Ryfel Byd--gadawodd yr ymweliad ni i holi "beth pe bai?"

Cawsom amser hapus dros ben fel criw hefo`n gilydd-mi oedd y gwesty yn"tip top", cyfarfod ar Cymry  ar wasgar Ynys Jersey yn bleser or mwyaf -da hefyd oedd gweld cyfiellgarwch yn datblygu yn ddyfnach nac erioed. Da hefyd oedd cael Lynne hefo ni -"Brenhines y bws ar wyliau mewn bws-ond y tro yma ddim yn dreifio"

Diolch yn fawr i Alwyn am roi i ni y cysylltiad arbennig hefo Pam yn Jersey a diolch arbennig i Trevor unwaith eto am wneud y daith yn un hwyliog, esmwyth a threfnys-fel injan sy`n rhedeg yn esmwyth.

Wedi cyrraedd adref-ychydig o seibiant-wel deu-ddydd cyfan nes yr oeddem yn canu unwaith eto yn Theatr Hafre, Y Drefnewydd gyda Cor Cymysg Llansilin a criw maith o delynorion talentog ac enwog yn Gala`r Telynion-noson hapus a diddorol unwaith eto.