Adref Ein Hanes Pwy Ydi Pwy Dyddiadur CD/Tapiau Adolygiadau Cysylltiadau Cysylltu a ni

RHYWFAINT O’N HANES

Mae Côr Penybontfawr ymhlith y grŵp llai o gorau sydd a’u haelodau’n hanu o ddalgylch gwledig. Tra nid ydym yn ofni’r darnau mwy o repertoire Corau Meibion, na her yr amrywiaeth o wahanol iethoedd, rydym yn ofalus iawn i ganu o fewn gallu cor llai ac yn gwneud hynny’n gystadleuol iawn.  Dyma felly fel Côr o Sir Drefaldwyn yw ein cryfder arbennig ac fe adlewyrchir gyda’r llongyfarchion rheolaidd a dderbyniwn, a bod gennym” fwynder addfwyn yn ein cân”   Mae gennych gyfle i’n clywed a gweld ein repertoire ar safle arall ar y wefan.

Wedi cyflwyno’r Côr i chi a rhiwfaint o’r sefydlu, hwyrach mai nawr yw’r amser i ddweud wrthych rhai o’r pethau a gyflawnwyd gennym yn ystod ein chwe deg a thair o flynyddoedd (yn 2014) o ganu.

Mae’n cyflawniadau arbennig yn cynnwys ennill ar bedwar achlysur yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru ac yn ddiweddar dod yn ail yn Eisteddfod Genedlaethol 2003 pan ymwelodd yr ŵyl i’n hardal leol ym Meifod.

Roedd 2011 yn flwyddyn arbennig iawn gan ein bod yn dathlu pen blwydd y côr yn chwe deg oed. I nodi’r achlysur, rhyddhawyd ail CDd, a chynhaliwyd cyngerdd dathlu gyda nifer o artistiaid a pherfformwyr adnabyddus yn cymryd rhan. Roeddem hefyd, yn ran o ddarllediad o’r ardal gan S4C.

Rydym yn dal i fwynhau’r bwrlwm mae traddodiad o gystalu’n rheolaidd mewn Eisteddfodau a cheisio bob blwyddyn yn Eisteddfod Powys lle rydym yn reolaidd ‘ymhlith y gwobrau’.  Rydym hefyd yn mwynhau cefnogi Eisteddfodau lleol ac yn hyrwyddo perthynas gyfeillgar hefo’n corau cymdogol  -  meibion a chymysg.

Er nad ydym wedi mentro ymhellach nag Iwerddon, bob blwyddyn rydym yn cymryd gwyliau penwythnos hir a threfnu i ganu mewn un neu ddau o gyngherddau tra rydym i ffwrdd.

Ein taith mwyaf diweddar oedd i Dde Iwerddon, lle canasom gyda thriawd lleol Dulcet yn Eglwys Gadeiriol Crist Waterford.  Rydym ar adegau, hefyd wedi canu gyda Chôr Meibion Gledholt Huddersfield.  Ar ein trip i Gernyw, ar ôl canu dan y ddaear mewn theatr a grewyd mewn hen pwll lechi, ymunwyd hefo Côr Pysgotwyr yn Polpero mewn cyngerdd yn Looe.  Achlysur arall tanddaearol oedd canu yng NghanolfanYmwelwyr Mynydd Trydan Gorsaf Bwer Llanberis.

Cawsom wibdaith lwyddianus a phleserus iawn i Ynys Jersey yn 2010, ac ar yr un pryd, roeddem yn falch o’r cyfle i gefnogi “Gyrru i’r Anabl Jersey”, un o elusennau sylweddol yr Ynys. Parhaodd ein gwibio o’r naill ynys i’r llall wrth inni ymweld ag Ynys Manaw yn 2012, lle cawsom gyngerdd lwyddianus dros ben. Hwn hefyd, oedd y flwyddyn ymunodd nifer o’n haelodau â chôr cyfunol, dan arweiniad Alwyn Humphreys, i ymweld â Rwsia, lle buom yn canu mewm cyngherddau yn St. Petersburg a Moscow.

Rydym wedi canu mewn cyngherddau yn Lockerbie, Wigtown Forres ger Lossiemouth a Newton Stewart ar ein trip i’r Alban ac yng Ngogledd Iwerddon yn Buncrana, Gadeirlan Galway, Dunlaoghre a mannau yn Newtonards.

Mae pleser arbennig yn yr achlysuron hynny pan rydym wedi chwraea’n rhan yn y sefyllfa amaethyddol ehangach ac ar nifer o achlysuron wedi mwynhau canu mewn Ciniawau Gŵyl Ddewi yng Nghlwb y Ffermwyr yn Whitehall a hefyd ar  Lwyfan y Band yn sioe Amaethyddol Frenhinol Stoneleigh, ym mhlith eu rhestr o gerddorion amlwg.

Ymhlith y digwyddiadau sydd yn rhoi mwynhâd ac yn gymorth mae’r cyngherddau Corau Torfol, oherwydd meant yn ehangu’n repertoire, ac yn ein cyflwyno ni i lawer o ffrindiau ym myd canu Corau Meibion.  Fel côr sydd aelod o Gymdeithas Corau Meibion Gogledd Cymru rydym ar nifer o achlysuron wedi bod yn rhan o’u cyngherddau bob yn ail flwyddyn yn Neuadd Frenhinol Albert a dwy waith rydym wedi cael gwahoddiad, hefo corau ar draws y byd, I fod yn rhan o’r Gwyliau Côr Meibion Llundain yno.

Pedair blynedd yn ôl ymunom hefo nifer o gorau mewn cyngerdd yn Neuadd Symffoni Birmingham pan ddathlodd Côr Meibion Y Canoldir ei ben blwyddyn 40 oed ac yn hwyrach yn y flwyddyn honno roedd Côr Parc yr Arfau Caerdydd hefyd yn dathu canu am 40 mlynedd ac fe fynychom achlysur tebgyg gyda hwy yn Neuadd Dewi Sant yng Nhaerdydd.  Yn 2009 fe ail adroddwyd y ddau gyngherdd cofiadwy yma yn Birmingham a Chaerdydd ac wedi bod yn falch o fod yn rhan o’r gwaith mae’r corau hynny yn wneud i hyrwyddo canu Corawl Meibion Eingl-Gymraeg.

Bu newid sylweddol yn ein hanes fel côr yn 2012. Roeddem yn gresynu bod Tegwyn Jones, ein harweinydd am ddwy flynedd ar bymtheg yn ymddeol. Dim ond y trydydd arweinydd mewn chwe deg o flynyddoedd. Fe olynwyd ef gan Rhonwen Jones o Landderfel, ger y Bala, a hi a’n cyfeiriodd i gystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol Dinbych 2013. Ar hyn o bryd mae’n ein paratoi ar gyfer Gŵyl Corau Meibion Llundain 2014 yn Neuadd Frenhinol Albert. Ei bwriad wedyn yw inni gystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol pan ddaw yn ôl i Meifod flwyddyn nesaf, 2015.


Côr Meibion Penybontfawr Male Voice Choir © 2014