Adref Ein Hanes Pwy Ydi Pwy Dyddiadur CD/Tapiau Adolygiadau Cysylltiadau Cysylltu a ni

Cyfarwyddwr Cerdd ac Arweinydd – Miss Rhonwen Jones (Llongyfarchiadua i Rhonwen ein Harweinydd ar achlysur ei Dyweddio)

Roeddem wrth ein bodd pan gytunodd Miss Rhonwen Jones, o Landderfel, ger y Bala, i’n harwain wedi ymddeoliad Tegwyn â fu wrth y llyw am ddwy flynedd a’r bymtheg. Cymerodd yr awenau adeg y Pasg 2012 ac roeddem yn eiddgar i fanteisio ar ei dawn a’i phrofiad helaeth ym myd cerddoriaeth. Ni chawsom ein siomi.

Mae Rhonwen yn gymeriad dymunol dros ben, ac yn arweinydd deallus a phenderfynol. Mae ei hymdeimledd hyderus a’i gallu cerddorol, heb anghofio ei synnwyr digrifwch parod, yn ein hatgoffa yn aml, mor ffodus yr ydym o’i harweinyddiaeth. Roeddem eisoes wedi ymrwymo i gymryd rhan yn y Gwyliau Corau Meibion Eingl-Gymreig yn y Canoldir a Chaerdydd pan ddaeth atom, ac er hynnu fe sicrhaodd bod y Côr yn meistroli dau ddarn eithaf anodd, yn ogystal a darn gosod heriol, ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Dinbych. Ni chawsom ein gosod ymhlith y gwobrau, ond amlygwyd ein gallu i ymgymryd â thasg sylweddol a llwyddo i roi cyflwyniad cymeradwy mewn ychydig iawn o amser.

Nid yw’r llwyfannau mawr yn ddieithr i Rhonwen. Nid yn unig mae hi’n berfformwraig brofiadol gyda Pharti Perlais a chorau cymysg Penllys a Bro Gwerfyl ond hefyd, mae wedi ennill ei phlwyf fel unawdydd a deuawdydd. Mae ei chyfraniad fel deuawdydd gyda Olwen yn ychwanegiad gwefreiddiol at ein cyngherddau ac rydym mor falch ei bod hi, a’n cyn-arweinydd Tegwyn, yn ymddangos gyda’i gilydd ar ein rhestr unawdwyr.

Ar hyn o bryd, rydym yn paratoi ar gyfer yr Ŵyl Corau Meibion yn Neuadd Albert, Mis Hydref eleni, ac hefyd rydym yn gobeithio cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol, Meifod 2015. Mae’r holl weithgaredd yma wrth gwrs yn cael ei adlewyrchu yn rhaglenni ein cyngherddau, ac mae dylanwad medrus Rhonwen eisoes yn amlwg ar ein datganiadau.


Cyfeilydd – Mrs Lynda Thomas

Mae Lynda yn frodor o Ddyffryn Tanat ac addysgwyd yn yr ysgolion lleol cyn astudio Cerdd fel ei phrif bwnc yng Ngholeg Normal Bangor. Wedi dechrau ei gyrfa fel athrawes yn Ysgol Gynradd Llanfair Talhaiarn daeth a`i holl dalentau adref i Sir Drefaldwyn eto fel athrawes yn Ysgolion Cynradd Y Trallwng ac hefyd Llanrhaeadr Ym Mochnant. Mae wedi agor drws mwynhau cerddoriaeth i genedlaethau o blant ac yn arbennig, wedi eu cynorthwyo i fwynhau a chyfrannu tuag at lawnder ein diwylliant cenedlaethol. Mae ganddi hi y dalent arbennig a roddir i rai pianyddion, y ddawn o fod yn gyfeilydd dawnus ac mae’r ysgol a chorau lleol fel ei gilydd yn cael budd o’i chanfyddiad a’i haelioni.

Dirprwy Arweinydd – Mr Christopher Belk / Mr Paul Young

Penderfynodd Christopher Belk ymuno a’r côr yn fuan iawn wedi iddo symud i Ddyffryn Tanat. Erbyn hyn y mae wedi bod yn aelod ers pedwar ar ddeg o flynyddoedd. Er na fu’n ystyried ei hyn yn arweinydd, rydym yn ymwybodol o’i allu a’i weledigaeth i ddatrys cymhlethdod rhai o’r darnau cerddoriaeth anoddaf. Y mae Chris yn ddysgwr Cymraeg ymroddedig, a’i fryd ar dwysáu ei ddealltwriaeth o ddiwylliant Cymru. Bu’n canu mewn corau gydol ei oes ac felly gall gyfrannu o gyfoeth ei brofiad i’r cyfnod newydd hwn rydym am gychwyn gyda’n gilydd.

Ganed Paul yng Ngogledd Llundain a bu’n astudio cerddoriaeth yng Ngholeg yr Iesu Caergrawnt. Yna derbyniodd hyfforddiant i’w gymhwyso ar gyfer darparu triniaeth, trwy gyfrwng cerddoriaeth, i blant a phobl ifanc gydag anabledd, i ddatblygu hyder wrth gyfathrebu. Mae’n canu’r piano a’r ffliwt a bu’n cyfeilio i nifer o unawdwyr a chorau yn Lloegr a Chymru, gan gynnwys Côr Eisteddfod Wrecsam a Chôr Meibion Llangollen. Gwylio adar yw un o’i ddiddordebau eraill.

Yn ddiweddar gofynwyd i Paul fod yn un o’n Dirprwy Arweinyddion. Bydd adran y Bas yn gwerthfawrogi hyn fel estyniad naturiol o’i weithgaredd, gan ei fod eisoes wedi bod yn ein hyfforddi ar gyfer rhai o’n achlysuron mwyaf heriol.

Mae gennym unawdwyr hefo ni bob tro yn ein cyngherddau :-

Mrs Olwen Jones - un o’r cantorion naturiol hynny o Ddyffryn Tanat hefo’r llais clir aeddfed soprano sydd bob amser yn rhoi pleser i’n cynulleidfaoedd.

Mr Garry Evans un o’r adran Ail Denoriaid ac mae’n canu rhai o’r darnau unawd rhai eitemau’r Côr fel ‘The Silver Trumpet’.

Mr Tegwyn Joneso bryd i’w gilydd, bydd ein Cyfarwyddwr Cerdd, unawdydd adnabyddus, yn ymateb i geisiadau ac yn gwrando arno’n canu allan o repertoire y Baswyr.


Weithiau rydym hefyd yn mwynhau hefo’r gynulleidfa, unawdwyr mae trefnwyr lleol wedi’u dewis ar gyfer eu rhaglen.


Mr Eifion Williams -  Eifion yw ein Rheolwr Llwyfan ac y mae pob amser yn gwneud yn sicr ein bod yn cyrraedd y llwyfan yn drefnus ac yn daclus.

Mr Huw Morris -  pan fydd Eifion yn methu a dod, bydd Huw yn sicrhau bod pawb a phopeth yn ei le.

Mr Trevor Foster - yw’r Gwyddelwr profoclyd yn yn ein plith a’n Cyflwynydd Cyngerdd sydd bob amser yn rhoi pleser hefo’i storfa o straeon digri.

Mr Alwyn Williams  -  o dro i dro, ac yn enwedig pan byddwn yn cael ymrwymiad mewn ardal hollol Gymraeg bydd Alwyn yn galw ar brofiad o fywyd ym myd addysg i gymeryd drosodd fel arweinydd y noson.

Mr Roger Evans - ein rheolwr gwerthiant yn edrych ar ôl ein CDds a thapiau sydd ar gael ar ôl pob cyngerdd.


AELODAU A RHEOLAETH DDYDDIOL O’R COR


Y Côr cyfan sydd yn gwneud penderfyniadau ynglŷn a chyngherddau, tripiau, achlysur ar y cyd a phethau tebyg, pan yn ymarfer ac yn y dull hwnnw rydym yn hollol ddemocrataidd.

Mae’n hanes a’n daearyddiaeth yn dangos ein bod yn bennaf yn gôr o ffermwyr a chrefftwyr gwledig ond nid yw hynny yn cau allan swyddi eraill. Mae’n fater o gryn gŵyl, pan ein cyflwynir,  ein bod yn galw ar wasanaethau Prifathro, Meddyg, Deintydd, Bancwr, Cyfreithiwr,  Gweinidog yr Efengyl, ac Ymgymerwr.

Ar hyn o bryd rydym yn gôr sydd yn cynyddu ac mae cantorion newydd wedi cynyddu ein nifer i mwy na deugain.  

BYWYD Y CÔR

Noddwr :

yr Arglwyddes Hooson o Golomedy a ThrefaldwynLlywydd:

Mr Gordon JonesIs Lywyddion :

Mr Ieuan Jones


Mr Derek Ward


Mr Tegwyn Jones


Mr Ellis JonesCadeirydd:

Mr Gareth Jones

Is Gadeirydd :

Mr Huw Morris

Ysgrifennydd:

Mr Gwynn Jackson-Jones

Ysgrifennydd Cyngerdd:

Mr Gerald Martin

Trysorydd:

Dr Peter Jones

Llyfrgellydd:

Mr Ifan Owen   

TENORIAID CYNTAF


AIL DENORIAID


BASWYR CYNTAF


AIL FASWYR

Eifion Williams


Garry Evans *


Barrie Griffiths


Arwel Watkins

Ianto Jones *


Merfyn Williams *


Chris Williams *


Philip Ellis

Meirion Jones


Howard Owen


David Jones


Wyn Davies *

Gwylfa Jones


Tim Carpenter


Tegwyn Jones


Gareth Jones

Tudor Vaughan *


Gareth Jones


Trevor Foster


Ieuan Jones *

Merfyn Evans


Geraint Jones


Llewelyn Rogers


David Jones

Arwyn Jones


Huw Morris


Peter Williams *


Gerald Martin

Alwyn Williams


Aled Jones


Geraint Davies


Ifan Owen

Peter Crocker


Christopher Belk


Peter Jones


Alec Beer

Wynne Morris


Glyn Jones


Gwynn Jackson-Jones


Gareth Wyn Davies

David Weston


Roger Evans


Bryan DaviesIoan Watkin Evans


Paul Jenkins


Neil Smith

Ifan Jones


Dufford Scott

John Rowles


Geraint Jones


* Committee Representatives

DOD YN AELOD O’R CÔR

Rydym bob amser yn barod i dderbyn recriwtiaid newydd ac fe’u croesewir i’r adran fwyaf addas ar gyfer eu lleisiau.

I gychwyn mae cyfnod di-ymroddiad sy’n rhoi cyfle i’r Cyfarwyddwr Cerdd a’r un gobeithiol fel ei gilydd i asesu os yw’n ddoeth i gario ‘mlaen. Fel mae’r cyfnod prawf yn parhau a’r ymroddiad o fod yn aelod o’r Côr wedi’i brofi, mae yna ddysgu o’r repertoire gyfredol sy’n arwain at gyflwyno’r wisg gorawl sef siaced frowngoch a thei ac yna’r ‘cyngerdd cyntaf’ bythgofiadwy.

Dyma hobi gwych bod yn rhan o grŵp o ddynion sy’n wirioneddol yn gwneud cyfraniad tuag at lwyddiant cymaint o fudiadau sy’n gofyn i ni eu helpu hwy i godi arian, a hynny i gyd tra’n canu wrth eich bodd !


Rydym yn ymarfer pob nos Fercher yn Neuadd y Pentref.


BETH AMDANI ?

Côr Meibion Penybontfawr Male Voice Choir © 2014